מידע

חברי מליאה

טיוטת הצעות תקציב

חוקי עזר – עיריית כפר יונה

פרוטוקולים והקלטות מישיבות מועצת העיר

חוקי עזר בשלטון המקומי

בקשות ותבחינים למתן תמיכות

תבחינים להקצאת קרקע ציבורית

תבחינים לקבלת מלגות

אתר של ועדה מרחבית לתו”ב שרונים

אתר המפות הממשלתי GOVMAP

אתר פיקוד העורף

ממונה על חופש המידע

ממונה על תלונות הציבור

"up" "down"