מבקר המועצה

 

 

שם עו"ד אורית בז'רנו- שפירא

דואר אלקטרוני oritb@kfar-yona.org.il : 

טל :     09-8971191   

פקס :  09-8971139

 

מבוא :

מבקר המועצה  מופקד, על פי חוק, לבדוק את פעילות המועצה, תאגידים ציבוריים של המועצה וכן גופים אשר המועצה משתתפת בתקציבם כדי עשירית או משתתפת במינוי הנהלתם.


מבקר המועצה פועל בהתאם לחוק כדי לבדוק
:

·     האם פעולות המועצה נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

·          לבדוק את פעולות עובדי המועצה.

·        לבדוק אם הוראות הנוהל של המועצה מבטיחות קיום הוראות כל דין, טוהר מידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

·    לבקר את הנהלת חשבונות המועצה, ולבדוק אם דרך החזקת כספי המועצה והחזקת רכושה ושמירתו מניחות את הדעת.

 

 

ממצאיו של מבקר המועצה מגובשים בדוח שנתי המוגש, כנדרש בחוק, אחת לשנה, לראש המועצה ולועדת הביקורת. דוח זה מכיל ממצאים המגובים בהמלצות שהמבקר העלה וסיכם בעבודתו. על פי חוק, דוח הביקורת מתייחס לפעילויות אשר בוצעו במהלך השנה שקדמה לשנת פרסום הדוח. לאחר הדיון בדוח במליאת המועצה נשלח עותק מהדוח למשרד הפנים.

ממצאי הביקורת, מסקנותיו והמלצותיו של מבקר המועצה מקבלים תוקף לאחר אימוצם ואישורם בוועדה לענייני ביקורת של המועצה ולאחר שמליאת המועצה קיבלה ואישרה את המלצות הועדה.

 

 

 

 

 

 

 

 

דוחות לשנת 2014

© Daronet LTD.
דרונט בניית אתרים