מכרזים

מכרזים של החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה

שם המכרז מס’ מכרז תאריך אחרון להגשה
 מכרז – לביצוע עבודות איסוף, סילוק ומחזור פסולת בניין וכללית

עותק של כתב כמויות כולל מחיר

פרוטוקול כנס משתתפים וקובץ הבהרות מספר 1

קובץ הבהרות 2

קובץ הבהרות מספר 3

2/18  8/5/2018 | עד שעה 13:00
 מכרז להשכרה והפעלת מרפאה  5/18   3/7/2018 | עד שעה 13:00