דלג לתוכן

ארכיון מכרזי החברה הכלכלית

שם המכרז הערות תאריך אחרון להגשה
שירותי ביקורת, עריכת דוחות כספיים וייעוץ חשבונאי

6/2022

הודעה בדבר שינויים בתנאי סף ודחיית המועד האחרון להגשת הצעות ולשאלות הבהרה

קובץ הבהרות מספר 1

קובץ הבהרות מספר 2

05.12.2022 בשעה 13:0
ראש אגף הנדסה

5/2022

10.11.2022 בשעה 16:00
אספקת והתקנת כסאות תיאטרון בהיכל התרבות

 מכרז 9/2022
הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות

20.10.2022 בשעה 12:00
שירותי חשבות, הנהלת חשבונות, תקציב ויעוץ חשבונאי

מענה לשאלות הבהרה

פרטי ממליצים

10.07.2022 בשעה 12:00
הפעלת ותחזוקת הבריכה העירונית

אמנת שירות
24.05.2022 בשעה 15:00
מנהל כללי החברה הכלכלית   15.05.2022 בשעה 14:00
מהנדס החברת הכלכלית לפיתוח כפר יונה 1/2022 06.04.2022 בשעה 13:00
מסמכי מכרז לשיפוץ היכל התרבות בכפר יונה ותוספת מבואת כניסה כולל מועדי כנס מציעים ושאלות הבהרה   
מנהל כללי לחברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה   17.2.2022 בשעה 12:00
מכרז לשיפוץ היכל התרבות בכפר יונה ותוספת מבואת כניסה   25.1.2022 בשעה 12:00
הזמנה לקבלת הצעות לביצוע עבודות שיפוץ מבנה והקמת המרכז לצעירים

מסמכי המכרז והנחיות למציעים

חוברת אומדן 

סניטרי מאושר

דוח קרקע

תכנון איטום ובידוד

חוברת מפרטים

חוות דעת אקוסטיתת סביבתית

נספח נגישות

קובץ הבהרות

הבהרה יזומה מטעם החברה הכלכלית

פרוטוקול סיור קבלנים 21.11.21 מרכז צעירים

28.11.21
בשעה 12:00 

הזמנה לקבלת הצעות להקמת בית כנסת בשכונת שרונה

28.11.21
בשעה 12:00