נגישות

רכז נגישות בעירייה
(תקנה 91(ה) לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות)

שלהבת אורגובי, ע.מהנדס העירייה ורכזת נגישות בעירייה

רח' שרת 1, קומה 2 – אגף הנדסה

טל: 0775671171

נייד: 054-5838669


רשימת מגרשי משחקים/גנים ציבוריים נגישים
(תקנה 11ד- לתקנות שיוון זכויות לאנשים עם מוגבלות)

שצ"פ מרכזי שכ' שרונה – רח' האושר

שצ"פ מרכזי שכ' יפה נוף – רח' נעמי שמר

שצ"פ 610 צבעוני