מכרז מס' 6/2019

מכרז מס' 6/2019 לביצוע עבודות אחזקת תאורת חוץ, אחזקת שבר, עבודות פיתוח ושדרוג –
תאורת חוץ ומבנים בשטח השיפוט של עיריית כפר יונה

פרסום המכרז 1.8.2019
התחלת מכירת מסמכי המכרז 1.8.2019
מפגש וסיור מציעים 8.8.2019 שעה 12:00
מועד אחרון להגשת שאלות והבהרות לעירייה 12.8.2019 שעה 12:00
מענה לשאלות הבהרה על ידי העירייה 14.8.2019 שעה 12:00
מועד אחרון להגשת ההצעות 19.8.2019 שעה 12:00

הודעת פרסום המכרז

להורדת מסמכי המכרז לחצו כאן

הודעה ולוח זמנים

להורדת כתב כמויות לחצו כאן