דלג לתוכן

מבקרת וממונה על פניות ציבור

ממונה על פניות הציבור

הממונה על פניות הציבור אמון על טיפול בפניות תושבים, ביולי 2008 נכנס לתוקפו חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור). החוק ממסד את מעמד הממונה על תלונות הציבור כבעל תפקיד עצמאי ובעל סמכויות הכפופות לחוק. במסגרת חוק זה פועל הממונה על תלונות הציבור לטיפול בכל תלונה על הרשות המקומית ומוסדותיה – על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית, וכן על גוף עירוני מבוקר, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בו.

עיריית כפר יונה עושה מאמץ רב כדי לתת לתושביה את השירות הטוב ביותר.
אם נתקלת בבעיה, פנית לעירייה והבעיה לא באה על פתרונה, או אם נחשפת לפעולות לא תקינות, אנחנו רוצים לשמוע ולשפר.
נציבות תלונות הציבור פועלת במסגרת הביקורת הפנימית בעירייה.
עיריית כפר יונה מינתה מכוח חוק את מבקרת העירייה לתפקיד נציבת תלונות הציבור (נת”צ). תושבים ואזרחים רשאים להגיש לנציב תלונות הציבור תלונה בכל הקשור לעירייה.

טפסים:

מטרות נציב תלונות הציבור בעירייה כוללות:

 • בירור תלונות באופן אובייקטיבי, בלתי תלוי ומקצועי.
 • התחשבות בצרכי המתלונן/ת, דרישותיו/ה ובקשותיו/ה.
 • שיפור מתמיד באיכות השירות.
 • יישום לקחים העולים מהטיפול בתלונות.

עקרונות עבודת נציב תלונות הציבור:

 • נציב תלונות הציבור מטפלת בתלונות המוגשות בכתב.
 • כל תלונה אשר הוגשה בכתב תיענה בכתב.
 • נושא תלונה הנוגע לעירייה יכול להיות, בין השאר, על מעשה או מחדל שהינו בניגוד לחוק, או נעשה ללא סמכות חוקית, או בניגוד למינהל תקין, או שיש בו משום נוקשות יתירה או אי צדק בולט.
 • בתלונות אלה לא מתקיים בירור אלא אם מצא נציב תלונות הציבור שיש סיבה המצדיקה את בירורן :
 • תלונה בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין, או שבית משפט או בית דין הכריע בו לגופו.
 • תלונה שהממונה על תלונות הציבור סבור שהיא קנטרנית או טורדנית;.
 • תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית (כמו על ועדת ערר לענייני ארנונה);
 • תלונה של עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד, אולם יהיה בירור על מעשה החורג מהוראות חוק, תקנות, הסכם קיבוצי או מהסדרים כלליים שנקבעו כדין;
 • תלונה בעניין שכבר הוגשה לגביו תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור לפי חוק מבקר המדינה, התשי”ח– 1958 [נוסח משולב]‏.
 • תלונה אנונימית ותלונה שהוגשה לאחר שעבר שנה מיום המעשה לא תטופל, אלא אם נציב תלונות קבע אחרת.
 • נציב תלונות הציבור מביא את נושא התלונה לידיעת המנהל שהתלונה בתחום אחריותו ולראש העירייה.
 • העלה בירור תלונה כי היא מוצדקת, מצביע נציב תלונות הציבור על הצורך בתיקון הליקוי ועל הדרך והמועד לתיקונו, ויכול הוא להמליץ בפני העירייה על סעד למתלונן לפי העניין, אך אין זו האחרונה חייבת לפעול לפי קביעת הנציב.

דוחות:

מבקרת העירייה

מבקרת העירייה מופקדת, על פי חוק, לבדוק את פעילות העירייה, תאגידים ציבוריים של העירייה וכן גופים אשר העירייה משתתפת בתקציבם כדי עשירית או משתתפת במינוי הנהלתם.

מבקרת העירייה משמש בכובעו השני כממונה על פניות הציבור.

מבקרת העירייה פועלת בהתאם לחוק כדי לבדוק :

 • האם פעולות העירייה נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
 • לבדוק את פעולות עובדי העירייה.
 • לבדוק אם הוראות הנוהל של העירייה מבטיחות קיום הוראות כל דין, טוהר מידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
 • לבקר את הנהלת חשבונות העירייה, ולבדוק אם דרך החזקת כספי העירייה והחזקת רכושה ושמירתו מניחות את הדעת.

ממצאיה של מבקרת העירייה מגובשים בדוח שנתי המוגש, כנדרש בחוק, אחת לשנה, לראש העירייה ולועדת הביקורת. דוח זה מכיל ממצאים המגובים בהמלצות שהמבקר העלה וסיכם בעבודתו. על פי חוק, דוח הביקורת מתייחס לפעילויות אשר בוצעו במהלך השנה שקדמה לשנת פרסום הדוח. לאחר הדיון בדוח במליאת העירייה נשלח עותק מהדוח למשרד הפנים. ממצאי הביקורת, מסקנותיו והמלצותיה של מבקרת העירייה מקבלים תוקף לאחר אימוצם ואישורם בוועדה לענייני ביקורת של העירייה ולאחר שמליאת העירייה קיבלה ואישרה את המלצות הועדה.

דו"חות מבקרת העירייה:

בעלי תפקידים ופרטי התקשרות

שם תפקיד טלפון אימייל
עו"ד אורית בז'רנו שפירא   09-8971191 oritb@kfar-yona.org.il