דלג לתוכן

מבקרת העירייה

עו"ד אורית בז'רנו- שפירא
דואר אלקטרוני oritb@kfar-yona.org.il :
טל : 09-8971191
פקס : 09-8971139

מבוא :

מבקר העירייה מופקד, על פי חוק, לבדוק את פעילות העירייה, תאגידים ציבוריים של העירייה וכן גופים אשר העירייה משתתפת בתקציבם כדי עשירית או משתתפת במינוי הנהלתם.

מבקר העירייה פועל בהתאם לחוק כדי לבדוק :

  • האם פעולות העירייה נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
  • לבדוק את פעולות עובדי העירייה.
  • לבדוק אם הוראות הנוהל של העירייה מבטיחות קיום הוראות כל דין, טוהר מידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
  • לבקר את הנהלת חשבונות העירייה, ולבדוק אם דרך החזקת כספי העירייה והחזקת רכושה ושמירתו מניחות את הדעת.

ממצאיו של מבקר העירייה מגובשים בדוח שנתי המוגש, כנדרש בחוק, אחת לשנה, לראש העירייה ולועדת הביקורת. דוח זה מכיל ממצאים המגובים בהמלצות שהמבקר העלה וסיכם בעבודתו. על פי חוק, דוח הביקורת מתייחס לפעילויות אשר בוצעו במהלך השנה שקדמה לשנת פרסום הדוח. לאחר הדיון בדוח במליאת העירייה נשלח עותק מהדוח למשרד הפנים.
ממצאי הביקורת, מסקנותיו והמלצותיו של מבקר העירייה מקבלים תוקף לאחר אימוצם ואישורם בוועדה לענייני ביקורת של העירייה ולאחר שמליאת העירייה קיבלה ואישרה את המלצות הועדה.