מכרז פומבי מס' 5/2019

שם המכרז: הזמנה לקבלת הצעות לביצוע עבודות הקמת גשר להולכי רגל בשכונת יפה נוף בכפר יונה

מחיר מכרז: 500 ₪ שלא יוחזרו

מועד אחרון להגשת הצעות: 7.5.19 בשעה 12:00 

להורדת מסמכי המכרז לחצו כאן


הודעה בדבר תיקון תנאי סף

מכרז פומבי מס' 5/2019- לביצוע עבודות להקמת גשר להולכי רגל בשכונת יפה נוף בכפר יונה
1. החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ מודיעה בזאת על תיקון שערכה בתנאי הסף כדלקמן:
במקום סעיף 4.1.6 המקורי למסמך 1 ("תנאים כלליים"), יבוא הסעיף הבא:
"4.1.6 מי שהקים במהלך השנים 2011-2018 (כולל) לפחות גשר אחד להולכי רגל העשוי פלדה, אשר היה בהיקף כספי של 1 מיליון ₪ (לא כולל מע"מ) לכל הפחות. מובהר כי הכוונה לביצוע עצמי כקבלן ראשי או כקבלן משנה."
[אין שינוי במסמכים הנדרשים להוכחת תנאי הסף, כמפורט בסעיף המקורי].
מובהר כי אין שינוי במועד האחרון להגשת הצעות למכרז (יום 7.5.19 בשעה 12:00).
ניתן לעיין במסמכי המכרז המעודכנים במשרדי החברה.
פרטים נוספים בטלפון: 09-8971185/50 או במייל beni_s@kfar-yona.org.il.