מכרז פומבי 5-2019

שם המכרז: עבודות גינון בשטח שיפוט של עיריית כפר יונה

מחיר מכרז: 1000 ש"ח (שלא יוחזרו)

מפגש מציעים וכנס הבהרות: 5.6.19 בשעה 12:00 בבניין העירייה

מועד אחרון לשאלות הבהרה: 6.6.19 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 16.6.19 בשעה 12:00 (תיבת המכרזים בלשכת מנכ"ל העירייה)

מסמכי המכרז

להורדת מסמכי מרכז – קובץ מעודכן

מסמך הבהרות