מכרז 04/2020

מכרז פומבי מספר 04/2020
לביצוע עבודות בינוי, פיתוח, שיפוצים ובדק במבני ושטחי ציבור וחינוך בשטח שיפוט עיריית כפר יונה

התחלת מכירת מסמכי המכרז – 30.6.2020
כנס קבלנים – 6.7.2020 בשעה 10:00
מועד אחרון להגשת שאלות והבהרות לעירייה – 9.7.2020 שעה 16:00
מועד אחרון למענה בכתב על השאלות ע"י העירייה – 13.7.2020 שעה 17:00
מועד אחרון להגשת ההצעות – 16.7.2020 שעה 12:00

לצפיה במסמכי המכרז – לחצו כאן

חלק א' תנאי מכרז לביצוע עבודות שיפוצים ותוספות בניה במבני ציבור

חלק ב' הסכם התקשרות כולל אישור קיום ביטוחים עדכני

חלק ג' מפרט טכני והצעת מחיר מכרז לביצוע עבודות שיפוצים ובינוי.docx