מכרז 3/2020

מכרז פומבי מס' 3/2020 – למתן שרותי ניהול ופיקוח על עבודות שיפוץ ותוספת בניה במוסדות חינוך וציבור בשטח השיפוט של עיריית כפר יונה

 

מפגש וסיור מציעים – 15.6.20204
מועד אחרון להגשת שאלות והבהרות למועצה – 18.6.2020
מענה לשאלות הבהרה על ידי העירייה – 21.6.2020
מועד אחרון להגשת ההצעות – 5/7/2020

 


מסמכי המכרז:

נוסח הזמנה להגשת הצעות

מסמכי המכרז

נספח ד' – אישור קיום ביטוחים

נספח א' – נוסח ערבות בנקאית

מענה לשאלות הבהרה

הארכת מכרז