דלג לתוכן

יחידות העירייה

היועצת המשפטית לעירייה - עו"ד שלומית גבע

תפקיד וסמכויות היועמ"ש ברשות מקומית:

הלשכה המשפטית מהווה אבן יסוד בפעולת הרשות המקומית. היא מנחה ומלווה את פעולות העירייה ומוודאת כי פעולותיה תואמות את הוראות הדין וכי העירייה ממלאת את חובותיה בהתאם לחוקים ולתקנות החלים עליה ובהתאם לכללי המנהל התקין. בראש הלשכה המשפטית עומד יועמ"ש, שסמכויותיו מעוגנות בחוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי), תשל"ו –1976.

  • הלשכה המשפטית עוסקת במתן ייעוץ משפטי לראש העירייה, לסגניו ולעובדי העירייה, בכל עניין הדרוש למילוי תפקידי העירייה, לפי כל דין.
  • היועץ המשפטי משתתף בישיבות פנימיות של העירייה ובוועדות השונות כגון: ועדת מכרזים, ועדת הקצאות, ועדת התקשרויות, ועדת הנחות וכיו"ב.
  • בנוסף לייעוץ משפטי שוטף, עוסקת הלשכה בניסוח ועריכת חוזים, בהכנה ובבדיקה של מכרזים, בחינת התחייבויות העירייה ומסמכים משפטיים שונים, טיפול בפניות הציבור בנושאים שיש להם היבט משפטי כמו גם בבקשות לביטול ברירות משפט.
  • הלשכה המשפטית מייצגת את העירייה בהליכים האזרחיים והמנהליים בבתי המשפט השונים. בלשכה נמצאת גם התובעת העירונית מכוח הסמכה שקיבלה מהיועץ המשפטי לממשלה ובכפוף להנחיותיו. התובעת מגישה כתבי אישום כנגד אלו המבצעים עבירות לפי חוקי העזר לכפר יונה וכן עבירות לפי חוק רישוי עסקים.
  • בצד כל אלו עוסק היועץ המשפטי גם בניסוח חוקי עזר עירוניים וכן בתיקון חוקי העזר הקיימים.

 *מענה טלפוני ניתן בין השעות 8:30 עד 12:45 בלבד.

טלפון נייד אימייל
עו"ד שלומית גבע  
עו"ד, הדס אלמוג  
לימור פלאח