דלג לתוכן

יחידות העירייה

הממונה על פניות הציבור אמון על טיפול בפניות תושבים, ביולי 2008 נכנס לתוקפו חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור). החוק ממסד את מעמד הממונה על תלונות הציבור כבעל תפקיד עצמאי ובעל סמכויות הכפופות לחוק. בסגרת חוק זה פועל הממונה על תלונות הציבור לטיפול בכל תלונה על הרשות המקומית ומוסדותיה – על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית, וכן על גוף עירוני מבוקר, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בו.

עיריית כפר יונה עושה מאמץ רב כדי לתת לתושביה את השירות הטוב ביותר.
אם נתקלת בבעיה, פנית לעירייה והבעיה לא באה על פתרונה, או אם נחשפת לפעולות לא תקינות, אנחנו רוצים לשמוע ולשפר.
נציבות תלונות הציבור פועלת במסגרת הביקורת הפנימית בעירייה.
עיריית כפר יונה מינתה מכוח חוק את מבקרת העירייה לתפקיד נציבת תלונות הציבור (נת”צ). תושבים ואזרחים רשאים להגיש לנציב תלונות הציבור תלונה בכל הקשור לעירייה.

 

מבוא :

מבקר העירייה מופקד, על פי חוק, לבדוק את פעילות העירייה, תאגידים ציבוריים של העירייה וכן גופים אשר העירייה משתתפת בתקציבם כדי עשירית או משתתפת במינוי הנהלתם.

מבקרת העירייה משמש בכובעו השני כממונה על פניות הציבור.
מבקר העירייה פועל בהתאם לחוק כדי לבדוק :

  • האם פעולות העירייה נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
  • לבדוק את פעולות עובדי העירייה.
  • לבדוק אם הוראות הנוהל של העירייה מבטיחות קיום הוראות כל דין, טוהר מידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
  • לבקר את הנהלת חשבונות העירייה, ולבדוק אם דרך החזקת כספי העירייה והחזקת רכושה ושמירתו מניחות את הדעת.

ממצאיו של מבקר העירייה מגובשים בדוח שנתי המוגש, כנדרש בחוק, אחת לשנה, לראש העירייה ולועדת הביקורת. דוח זה מכיל ממצאים המגובים בהמלצות שהמבקר העלה וסיכם בעבודתו. על פי חוק, דוח הביקורת מתייחס לפעילויות אשר בוצעו במהלך השנה שקדמה לשנת פרסום הדוח. לאחר הדיון בדוח במליאת העירייה נשלח עותק מהדוח למשרד הפנים. ממצאי הביקורת, מסקנותיו והמלצותיו של מבקר העירייה מקבלים תוקף לאחר אימוצם ואישורם בוועדה לענייני ביקורת של העירייה ולאחר שמליאת העירייה קיבלה ואישרה את המלצות הועדה.

דו"חות מבקרת העירייה:

טלפון נייד אימייל
עו"ד אורית בז'רנו שפירא