פומבי מס' 04/2019

הקמת 2 מגרשי כדורגל לרבות מבני שירות, טריבונות ופיתוח היקפי

 

מפגש וסיור מציעים: 13.6.2019 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות והבהרות לעירייה: 18.6.2019 בשעה 11:00

מענה לשאלות הבהרה על ידי העירייה: 24.6.2019 בשעה 13:00

מועד אחרון להגשת ההצעות: 1.7.2019 בשעה 12:00

להורדת מסמכי המכרז – לחצו כאן

הבהרה למכרז – לחצו כאן

פרוטוקול סיור קבלנים מיום 13/6/19