פרוטוקולים מישיבות הדירקטוריון

פרוטוקולים מישיבות דירקטוריון – שנת 2018

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס 3 ל 2018

 

פרוטוקולים מישיבות דירקטוריון – שנת 2016

פרוטוקול מיום 6.3.2016
פרוטוקול מיום 12.12.2016