דלג לתוכן

פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מיום 16.11.2021