דלג לתוכן

פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מיום 26.10.2021