דלג לתוכן

פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מיום 28.12.2021