דלג לתוכן

פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מיום 7.12.2021