קידום ורישוי עסקים

קידום ורישוי עסקים

מנהל המחלקה: עו"ד מיטל בנאי
טלפון: 077-5671133
דוא"ל: meitalb@Kfar-yona.org.il
כתובת: בניין העירייה, שרת 1 כפר יונה
מחלקת רישוי עסקים אחראית על כך שכל עסק הנחשב עפ"י חוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968 וצו רישוי עסקים התשנ"ה – 1995, כעסק טעון רישוי יפעל וינוהל בהתאם לחוקים לתקנות והצווים הנלווים, עם רישיון תקף ושלא יהווה מטרד כלשהו לסביבה.

תחומי אחריות המחלקה:

 1. מתן רישיון לעסק
 2. פיקוח על עסקים
 3. טיפול בתביעות כנגד בעלי עסקים שאינם עומדים בדרישות
 4. ניהול קובץ עסקים מורשים ברשות המקומית

פעילות מנהל מחלקת רישוי עסקים כמפקח על עסקים:

אחריות לבצע בקרה על עסקים ולוודא כי הם מקיימים את התנאים הבאים:

 • שמירה נאותה על הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים סביבתיים
 • בטיחות השוהים בעסק או בסביבתו
 • שמירה על בריאות הציבור וקיום תנאי תברואה על פי החוק
 • קיום דיני תכנון ובנייה ושירותי כבאות
 • איתור עסקים ללא רישיון

פעילות מנהל מחלקת רישוי עסקים במתן רישיון לעסק:

 • אחראי לקבלת בקשות למתן רישיון עסק
 • אחראי לביצוע בדיקות ראשוניות בשטח ולהגשת מפרט דרישות טכניות להשלמות נדרשות
 • אחראי לריכוז ומעקב אחר קבלת אישורים נדרשים נוספים, כמו אישור הוועדה לתכנון ובנייה, משרד הבריאות, משטרה, מכבי אש, וטרינר (בהתאם לסוג העסק) תוכנית סניטארית
 • אחראי להנפקת הרישיון (לאחר ביצוע תשלום האגרה ע"י בעל העסק), מסירתו או לחילופין מתן הסברים לאי מתן הרישיון.

מפרטים אחידים רשותיים

הנחיות כלליות למבקש רישיון עסק

על מבקש רישיון לעמוד בדרישות המפורטות להלן, כתנאי לקבלת רישיון העסק:

 1. מילוי הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים, הרלוונטיים לפריט העיסוק/סוג העסק המסוים – המשרד להגנת הסביבה, המשרד לביטחון הפנים (משטרה וכיבוי אש), משרד הכלכלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד הבריאות וכל גורם אחר בהתאם למופיע בצו רישוי עסקים (להלן: "נותני האישור") והכל כמפורט באתר ממשל זמין של משרד הפנים.
 2. מילוי דרישות הרשות באמצעות עמידה בדרישות המפרט האחיד המורכב משני חלקים – "דרישות כלליות מעסקים" ו-"דרישות פרטניות מעסקים" – כפי שיפורטו בהמשך: קיום מלוא דרישות הרשות כמפורט במפרט האחיד של הרשות בפרק "דרישות כלליות מעסקים", ככל שרלוונטיות לעסקו של מבקש הרישיון.
  קיום מלוא דרישות הרשות, הייחודיות לכל סוג עסק, המופיעות במפרט האחיד של הרשות בפרק "דרישות פרטניות מעסקים". באחריות מבקש הרישיון לקרוא את הדרישות הפרטניות המופיעות בטבלה, תחת מספר הפריט הספציפי של עסקו ולקיים את כל הדרישות והמגבלות המופיעות תחת מספר פריט זה.
 3. עמידה בכל דרישה חוקית אחרת, הרלוונטית לסוג העסק לגביו מבוקש הרישיון.

מובהר בזאת כי הרשות לא תישא בכל אחריות במקרה בו הפר מבקש הרישיון את דרישות המפרט האחיד ו/או את דרישות נותני האישור או מי מהם ו/או את הוראות חוק רישוי עסקים ו/או כל חוק אחר המחייב את מבקש הרישיון.

דרישות כלליות מעסקים:

דרישות פרטניות מעסקים: