דלג לתוכן

קידום ורישוי עסקים

מנהלת המחלקה: מיטל בנאי
טלפון: 077-5671133
דוא"ל: meitalb@Kfar-yona.org.il
כתובת: בניין העירייה, שרת 1 כפר יונה

קבלת קהל
ביום שני בין השעות 9:00 ל 12:00
וביום חמישי בין השעות 9:00 ל 12:00
בתיאום מראש בלבד.
ניתן לפנות טלפונית או באמצעות דואר אלקטרוני.

מחלקת רישוי עסקים אחראית על כך שכל עסק הנחשב עפ"י חוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968 וצו רישוי עסקים התשנ"ה – 1995, כעסק טעון רישוי יפעל וינוהל בהתאם לחוקים לתקנות והצווים הנלווים, עם רישיון תקף ושלא יהווה מטרד כלשהו לסביבה.

תחומי אחריות המחלקה:

 1. מסירת מידע מוקדם – טרם פתיחת העסק
 2. טיפול בהליך הוצאת רישיון העסק וליווי בעל העסק
 3. מתן רישיונות לעסקים חדשים וחידוש רישיונות של עסקים קיימים בהתאם להוראות חוק רישוי עסקים, לתקנות ולצו
 4. פיקוח על פעילות העסקים
 5. טיפול באכיפה כנגד בעלי עסקים שאינם עומדים בדרישות
 6. ניהול קובץ עסקים מורשים ברשות המקומית

פעילות מנהל מחלקת רישוי עסקים כמפקח על עסקים:

אחריות לבצע בקרה על עסקים ולוודא כי הם מקיימים את התנאים הבאים:

 • שמירה נאותה על הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים סביבתיים
 • בטיחות השוהים בעסק או בסביבתו
 • שמירה על בריאות הציבור וקיום תנאי תברואה על פי החוק
 • קיום דיני תכנון ובנייה ושירותי כבאות
 • איתור עסקים ללא רישיון

פעילות מנהל מחלקת רישוי עסקים במתן רישיון לעסק:

 • אחראי לקבלת בקשות למתן רישיון עסק
 • אחראי לביצוע בדיקות ראשוניות בשטח ולהגשת מפרט דרישות טכניות להשלמות נדרשות
 • אחראי לריכוז ומעקב אחר קבלת אישורים נדרשים נוספים, כמו אישור הוועדה לתכנון ובנייה, משרד הבריאות, משטרה, מכבי אש, וטרינר (בהתאם לסוג העסק) תוכנית סניטארית
 • אחראי להנפקת הרישיון (לאחר ביצוע תשלום האגרה ע"י בעל העסק), מסירתו או לחילופין מתן הסברים לאי מתן הרישיון.

הבוט החכם – הגשת בקשה לרישוי עסק בקלות

הצו החכם – מנוע חיפוש בתוספת לצו רישוי עסקים

צו רישוי עסקים (הוכחת נגישות) 2021

טופס אירוע טרם פתיחת תיק רישוי

מידע בדבר הגשת בקשה לקבלת רשיון עסק

מפרטים אחידים רשותיים

הנחיות כלליות למבקש רישיון עסק

על מבקש רישיון לעמוד בדרישות המפורטות להלן, כתנאי לקבלת רישיון העסק:

 1. מילוי הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים, הרלוונטיים לפריט העיסוק/סוג העסק המסוים – המשרד להגנת הסביבה, המשרד לביטחון הפנים (משטרה וכיבוי אש), משרד הכלכלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד הבריאות וכל גורם אחר בהתאם למופיע בצו רישוי עסקים (להלן: "נותני האישור") והכל כמפורט באתר ממשל זמין של משרד הפנים.
 2. מילוי דרישות הרשות באמצעות עמידה בדרישות המפרט האחיד המורכב משני חלקים – "דרישות כלליות מעסקים" ו-"דרישות פרטניות מעסקים" – כפי שיפורטו בהמשך: קיום מלוא דרישות הרשות כמפורט במפרט האחיד של הרשות בפרק "דרישות כלליות מעסקים", ככל שרלוונטיות לעסקו של מבקש הרישיון.
  קיום מלוא דרישות הרשות, הייחודיות לכל סוג עסק, המופיעות במפרט האחיד של הרשות בפרק "דרישות פרטניות מעסקים". באחריות מבקש הרישיון לקרוא את הדרישות הפרטניות המופיעות בטבלה, תחת מספר הפריט הספציפי של עסקו ולקיים את כל הדרישות והמגבלות המופיעות תחת מספר פריט זה.
 3. עמידה בכל דרישה חוקית אחרת, הרלוונטית לסוג העסק לגביו מבוקש הרישיון.

מובהר בזאת כי הרשות לא תישא בכל אחריות במקרה בו הפר מבקש הרישיון את דרישות המפרט האחיד ו/או את דרישות נותני האישור או מי מהם ו/או את הוראות חוק רישוי עסקים ו/או כל חוק אחר המחייב את מבקש הרישיון.

דרישות כלליות מעסקים:

דרישות פרטניות מעסקים:

בתי עסק בעלי רשיון בתוקף


תקנות ההנחה בארנונה לעסקים עקב משבר הקורונה

בעקבות מגיפת הקורונה, פורסמו ברשומות בתאריך 21.4.2020 תקנות מפורטות למתן פטור מתשלום ארנונה לנכסים אשר הינם עסקים.

נכסים העונים על ההגדרה בתקנות יהיו זכאים לפטור מתשלום ארנונה וזאת לתקופה של 3 חודשים החל מיום 1.3.2020 ועד 31.5.2020.

זכאים לפטור רק מחזיקים שהחזיקו בנכס לאחר 29.2.2020.

אין צורך בהגשת בקשה לצורך קבלת הפטור.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת גבייה, לגב' מאיטה בן ברוך, בטלפון: 077-5671121.

התקנות המלאות מפורסמות בקישור הבא: תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מ' 2) התש"ף – 2020


הנחיות לתו הסגול

לחצו כאן: התו הסגול לעסקים – רישוי עצמי

שגרת קורונה החדשה – התו הסגול לחנויות במרחב הציבורי החל מיום 26.4.2020

קובץ הנחיות לענפי מסחר ומקומות עבודה

קובץ הנחיות לבתי אוכל

קובץ הנחיות למספרות


המידע למפעילי קייטנות

 1. קייטנה פרטית המונה 11 ילדים לפחות, מחוייבת עפ"י חוק בפיקוח משרד החינוך ונדרשת ברישיון עסק.
 2. הפעלת קייטנה ללא רישיון מסכנת את בטחון הילדים ומהווה עבירה פלילית
 3. מפעילי קייטנות נדרשים להגיש בקשה 30ימים לפני פתיחת הקייטנה
 4. צוות הקייטנה ומנהליו נדרשים לעבור הכשרה בנושא (פרטים באתר העירייה)
 5. חשוב להתאים את פעילות הקייטנה להנחיות הקורונה.
 6. פרטים נוספים במייל meitalb@kfar-yona.org.il או בטלפון 077-5671133

מתווה לפעילות קיץ במערכת החינוך בית הספר והגנים של החופש הגדול ומפעל הקייטנות