דלג לתוכן

מכרזים

 

מכרזי החברה הכלכלית


שם המכרז הערות תאריך אחרון להגשה
מנכ"ל/ית החברה הכלכלית

 

10.01.2023
בשעה 12:00

שירותי ביקורת, עריכת דוחות כספיים וייעוץ חשבונאי

06/2022
הודעה בדבר שינויים בתנאי סף ודחיית המועד האחרון להגשת הצעות ולשאלות הבהרה

קובץ הבהרות מספר 1 

קובץ הבהרות מספר 2

 05.12.2022
בשעה 13:00

מכרז כוח אדם מספר 2021/3 לתפקיד מהנדס/ת החברה

3.10.21

בשעה 13:00

למכרז פומבי מס' 5/21 לביצוע עבודות עפר, פיתוח, שדרוג ותיקוני תשתיות ברחבי כפר יונה מסמכי המכרז

22.8.21

בשעה 13:00