להלן אמות מידה לשירות בעיריית כפר יונה, וכן נוהל נגישות השירות בעירייה:

אמות מידה לשירות בעיריית כפר יונה >>

נוהל נגישות השירות בעירייה >>