הקריטריונים והזכאות להנחות בתשלומי הארנונה נקבעו בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) תשנ"ג- 1993  - לעיון בתקנות >>
להגשת בקשה להנחה בארנונה לזכאים לפי התקנות >>

הנחות לשנת 2024

סוג הנחה

שיעור ההנחה בארנונה

מסמכים נדרשים

אזרח ותיק המקבל:

-קצבת זקנה

-קצבת שארים

-קצבת תלויים

- קצבת נכות בשל פגיעה בעבודה

עד 25% עד 100 מ"ר

-אישור ביטוח לאומי על קבלת גמלה

-צילום ת.ז מעודכנת

אזרח ותיק העומד בקריטריונים (ג) לחוק האזרחים 9 על פי סע' הוותיקים- בהתאם למבחן הכנסה (הכנסה פחות משכר הממוצע במשק)

עד 30% עד 100 מ"ר

- תדפיסי בנק בגין חודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר של שנה קודמת.

-צילום ת.ז מעודכנת

-אישור המוסד לביטוח לאומי (במידת הצורך)

 

אזרח ותיק המקבל קצבת זקנה לנכה בתוספת השלמת הכנסה

עד 100% עד 100 מ"ר

-צילום ת.ז מעודכנת

 

-אישור המוסד לביטוח לאומי

 

נכות אי כושר:

-נכה הזכאי לקצבה חודשית ודרגת נכות היא 75% ומעלה

-נכה שטרם קיבל קצבת זקנה ודרגת אי כושר צמיתה היא 75% ומעלה

עד 80% עד 100 מ"ר

-צילום ת.ז מעודכנת

 

-אישור המוסד לביטוח לאומי

90% ומעלה נכות רפואית

עד 40%

-אישור על אחוזי נכות רפואית מוכחת

-צילום ת.ז מעודכנת

-הגשת בקשה חתומה

אסיר ציון מכוח חוק אסירי ציון ובני משפחותיהם

-עד 4 נפשות 66% עד 70 מ"ר

-מעל 4 נפשות- 66% עד 90 מ"ר

-צילום ת.ז מעודכנת

-אישור המוסד לביטוח לאומי

גמלת נכות בשל רדיפות הנאצים:

-מקבלי גמלה מגרמניה

-מקבלי גמלה מהולנד

-מקבלי גמלה מאוסטריה

-מקבלי גמלה מבלגיה

-עד 4 נפשות 66% עד 70 מ"ר

-מעל 4 נפשות- 66% עד 90 מ"ר

-אישור המוכיח את הזכאות לגמלה/אישור משרד האוצר

-צילום ת.ז מעודכנת

ניצולי שואה ששהו במחנה ריכוז, בגטו, או במחנה שעבדו בו בפרך אשר לא קיבלו קצבה חודשית בקשר לנרדפותם

עד 66% עד 70 מ"ר

-אישור המוכיח את הזכאות לגמלה

-צילום ת.ז מעודכנת

 

 

ניצולי שואה המקבלים קצבה לפי "הסכם קרן 2"

אשר לא קיבלו הנחה בארנונה עד כה

עד 66% עד 70 מ"ר

-אישור המוכיח את הזכאות לגמלה

-צילום ת.ז מעודכנת

עיוור הנושא תעודת עיוור

עד 90%

-צילום תעודת עיוור (תעודה ירוקה)

-צילום ת.ז מעודכנת

 

 

עולה חדש

90% עד 100 מ"ר

למשך 12 חודשים מתוך 24  שמיום הירשמו במרשם האוכלוסין כעולה

-צילום תעודת עולה

 

עולה התלוי בעזרת הזולת

עד 80%

-צילום ת.ז מעודכנת

-אישור המוסד לביטוח לאומי

איש צד"ל

עד 90% עד 100 מ"ר

-אישור המנהלה הביטחונית לסיוע משרד הביטחון

-צילום ת.ז מעודכנת

גמלת סיעוד לפי פרק ו' לחוק הביטוח

עד 70%

-צילום ת.ז מעודכנת

-אישור המוסד לביטוח לאומי

נפגעי מלחמה:

-נכה צהל

-נכה פעולות איבה

-נכה פעולות איבה במלחמת השחרור

-נכה משטרה

-משפחה שכולה (חייל שנספה)

-שאירים שכולים (פעולות איבה)

-נכה שירות בתי הסוהר

-עד 4 נפשות 66% עד 70 מ"ר

-מעל 4 נפשות- 66% עד 90 מ"ר

-אישור משרד הבטחון

-צילום ת.ז מעודכנת

הנחה עפ"י מבחן הכנסה

בהתאמה לטבלת הכנסה המפורסמת מידי שנה ע"י משרד הפנים.

-אישורי הכנסה של כל המתגוררים בנכס

-תדפיסי בנק ל12 חודשים ו/או לשלושת החודשים של שנת 2022 (אוקטובר,נובמבר ודצמבר)

-צילום ת.ז מעודכנת

-אישור על כל הכנסה מכל מקור שהוא

- ייתכן וידרשו מסמכים נוספים

הורה עצמאי

כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, תשנ"ב 1992 או הורה המטפל באופן עצמאי בילד המתגורר איתו עתיד לשרת/משרת בפועל בשירות סדיר או מתנדבת בשירות לאומי וגילו/ה אינו עולה על 21 שנה

עד 20%

-צילום ת.ז מעודכנת + ספח

-תצהיר הורה עצמאי לשנת 2024 >>

 

חייל מילואים פעיל

חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח 2008, המחזיק בתעודת משרת מילואים פעיל תקפה שנתן לו צה"ל או באישור תקף שנתן לו צה"ל על כך שהוא משרת מילואים פעיל

5%

-צילום ת.ז מעודכנת

-אישור צה"ל על שירות מילואים פעיל/תעודת מילואים פעיל בתוקף

מפקד מילואים פעיל

25%- עד 100 מ"ר

בכפוף לאישור משרד הביטחון וזה על פי קובץ המועבר ישירות למחלקה.

*פטור נכס ריק – פטור נכס ריק מכל אדם וחפץ, שאין משתמשים בו במשך תקופה רצופה של 30 יום ומעלה * ניתן לבעלי נכס

 

 

100% הנחה בארנונה בלבד

 מוגבל ל- 6 חודשי בעלות.

בכפוף לקריטריונים:

  • הפטור ניתן מיום הבקשה וכפוף להצהרה.
  • בכפוף לביקורת פקח בנכס
  • ריק מכל חפץ ואדם.
  • מוגבל ל -6 חודשים בלבד
  • היה ובעל הנכס קיבל הנחה פחותה מששה חודשים, רשאי אותו בעל נכס לקבל הנחה נוספת בהשלמה לתקופה מצטברת של עד ששה חודשים בלבד במשך כל תקופת בעלותו.*

 

 

**נכס שאינו ראוי לשימוש-

נהרס בנין או ניזוק במידה שלא ניתן לשבת בו ובפועל לא יושבים בו ולא עושים בו שימוש אחר

 

100% עד 3 שנים

בכפוף לקריטריונים:

  1. הפטור ניתן מיום הבקשה וכפוף להצהרה.
  2. נכס נהרס או ניזוק באופן משמעותי ואין יושבים בו.
  3. ביקורת פקח בנכס.
  4. במידת הצורך ידרשו מסמכים נוספים.
 

נכס ריק

בעל/ת נכס ריק מכל אדם וחפץ, שאין משתמשים בו במשך תקופה רצופה של 30 יום ומעלה, יהיה/תהיה זכאי/ת להנחה בשיעור 100% בארנונה בלבד, לתקופה של עד שישה חודשים. אם בעל/ת הנכס קיבל/ה הנחה פחותה משישה חודשים, רשאי/ת בעל/ת הנכס לקבל הנחה נוספת בהשלמה לתקופה מצטברת של עד שישה חודשים בלבד, במשך כל תקופת הבעלות. קבלת ההנחה מותנית במילוי הצהרה בכתב מראש במרכז התשלומים העירוני, בביקורת פקח עירייה ובכפוף לאישור ועדת הנחות. לא ניתן לקבל הנחה בדיעבד.

נכס שאינו ראוי לשימוש

נהרס בניין או ניזוק במידה שלא ניתן לשבת בו ובפועל לא יושבים בו ולא עושים בו שימוש אחר, ימסור/תמסור מחזיק/ת הבניין לעירייה הודעה בכתב, ויחולו עליו/ה הוראות אלו כל עוד הבניין הרוס או ניזוק: עם מסירת ההודעה ולאחר ביקורת פקח שאישר את מצב הנכס, לא יהיו חייבים/ות בארנונה לתקופה של עד שלוש שנים.

טופס דיגיטלי לבקשה להנחה בארנונה לזכאים/יות לפי התקנות >>