על כל רשות מקומית לאשר מדי שנה את צו המסים בהתאם להוראות הדין שנקבעו באותה שנה. צו המסים כאמור הינו בבחינת חקיקת משנה, וככזה יש לו תוקף משפטי מחייב. בצו המסים נקבעים סוגי הנכסים השונים והתעריפים בשקלים חדשים למטר רבוע, שיחולו על כל אחד מנכסים אלו וכן, רשאית הרשות לקבוע אזורים שונים לחיוב בתחומה.
תעריפי הארנונה לשנת 2023 כפי שמופיעים בחוברת דברי ההסבר ובחוברת צו הארנונה לשנת 2023, נותרו כפי שהיו בשנת 2022, בתוספת שיעור עדכון של 1.37% בהתאם לנוסחת העדכון הקבועה בחוק ההסדרים.

מועדי תשלום הארנונה הכללית לשנת 2023

בהתאם להחלטת מועצת העירייה, מבלי לפגוע במועד תחולת הארנונה, 01.01.2023.
לנוחות התושבות והתושבים, הוחלט לאפשר לחלק את הארנונה לשישה תשלומים שווים וצמודים, בהתאם למועדים הבאים:

 09.01.2023, 09.03.2023, 09.05.2023, 09.07.2023, 09.09.2023, 09.11.2023

שימו לב:  כל תשלום צמוד למדד על פי חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), תש"ם- 1980, וזאת בתנאי שכל תשלום ישולם במועד.
לבעלי/ות הוראת קבע יבוצע החיוב בכל 9 בחודש (חד חודשי - דוח חודשי בהתאם לבקשת התושב).
לא פרע/ה מחזיק/ת נכס במועד שני תשלומים רצופים על פי ההסדר בסעיף 8.ב לעיל, יתבטל ההסדר וכל החוב יועמד לפירעון מיידי בתאריך ערך של 01/01/2023.

מידעון ארנונה לתושבות ולתושבים 2023 >>