ארנונה היא מס חובה המוטל על תושבות ותושבי הרשויות המקומיות בישראל, אשר מטרתו לאפשר מתן סל שירותים רחב במגוון תחומי החיים, בהם חינוך, תרבות, גינון, תשתיות, ניקיון, תאורה ועוד. תשלומי הארנונה משמשים את העירייה להעניק שירותים ברמה גבוהה, לצד ניהול כלכלי אחראי של התקציב העירוני וכספי הציבור - ובכך לשמור על איכות החיים בעיר. בהתאם לחוק ההסדרים במשק ולנוסחה הקבועה בחוק, חיוב הארנונה הינו שנתי ומתייחס לתקופה שבין 1 בינואר ל-31 בדצמבר של אותה שנה. חיוב הארנונה מחושב על פי שטח הנכס הבנוי במכפלת התעריף למטר רבוע (מ"ר).

לתשלום שובר הארנונה >>
להצטרפות לשירות שובר ארנונה בדוא"ל >>

חילופי מחזיקים בנכס

לפי סעיף 135 לפקודת העיריות, ניתן לבצע החלפת מחזיק מיום ההודעה בלבד, ולאחר קבלת הודעה בכתב.
עפ"י חוק, שכירות לתקופה הקצרה מ-12 חודשים, אינה מאפשרת רישום חילופי מחזיקים בספרי העירייה. במקרה כזה, בעל הנכס יירשם/תירשם כמחזיק המחויב בארנונה.

כניסה לנכס
יש להמציא חוזה שכירות תקף ל -12 חודשים מיום ביצוע ההחלפה. אם משך חוזה השכירות פחות מ -12 חודשים, חיוב הארנונה יהיה על שם הבעלים. לא ניתן לבצע החלפת מחזיקים רטרואקטיבית.

יציאה מנכס

  • בכל יציאה מהנכס יש להודיע לעירייה. אם תושב/ת לא יודיע/תודיע לעירייה, ימשיך חיוב הארנונה לחול עליו/ה. 
  • לא ניתן לבצע החלפת מחזיקים רטרואקטיבית.
  • באחריות מחזיק/ת הנכס ו/או הבעלים להודיע על כל שינוי בנכס!