ועדת ערר לענייני ארנונה היא גוף עצמאי מחוץ לעיריה, המוסמך להכריע במחלוקות בין התושב לבין העיריה.

ועדת הערר מוסמכת לדון באותם נושאים לגביהם ניתן להגיש השגה למנהל הארנונה על פי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) תשל"ו-1976 (להלן: "חוק הערר"):

 • הנכס שבגינו נדרש התשלום אינו מצוי באזור, כפי שנקבע בהודעת התשלום.
 • בהודעת התשלום נפלה טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.
 • המשיג אינו ה"מחזיק" בנכס ("מחזיק" כמשמעותו בסעיפים 1 ו-269 לפקודת העיריות).
 • היה הנכס עסק כמשמעותו בסעיף 8 (ג) לחוק הסדרים תשנ"ג-1992, שהוא אינו בעל שליטה או שחוב הארנונה הכללית בשל אותו הנכס נפרע בידי המחזיק בנכס.

בנוסף, מכוח הפסיקה, ועדת הערר מוסמכת לדון בערר על החלטת מנהל הארנונה ביחס לבקשה לפטור או להנחה בגין נכס שניזוק או נהרס לפי סעיף 330 לפקודת העיריות [נוסח חדש].

את הערר ניתן להגיש לוועדת הערר לארנונה, בתוך 30 ימים מקבלת החלטת מנהל הארנונה בהשגה.

בנושאים אחרים, כגון ענייני מדיניות, סבירות הארנונה, חלוקת נטל הארנונה, חוקיות צו הארנונה וכד' אין הוועדה מוסמכת לדון, ותושב המעונין להעלות טענות בנושאים אלו יכול לפנות לבית המשפט לעניינים מנהליים בעתירה מנהלית.

אופן הגשת הערר

 • במסירה פיזית של ארבעה עותקים מודפסים למזכירות הוועדה, או במשלוחם בדואר רשום למזכירות הוועדה (לפי פרטי הקשר המופיעים מטה).
 • משלוח בדוא"ל למזכירת הוועדה (לפי פרטי הקשר המופיעים מטה), ווידוא טלפוני עימה כי ההודעה התקבלה.

הערר יכלול את הפרטים המפורטים בסעיף 2 לתקנות הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית)(סדרי דין בועדת ערר) תשל"ז – 1977.

הרכב ועדת הערר

בהתאם לסעיף 5 לחוק הערר, מינתה מועצת עיריית כפר יונה ועדת ערר בהרכב של שלושה חברים, כלהלן:

 • עורך הדין אייל טולדנו  - יושב ראש
 • גב' עירית שמיר - חברה
 • מר דרור קוטיגרו-  חבר

(כתבי המינוי פורסמו ברשומות ; י"פ 11184 מיום 13.3.2023; י"פ 11279 מיום 18.4.2023, י"פ 12125 מיום 26.2.2024).

מקום הדיונים

דיוני ועדת הערר פומביים ומתקיימים בחדר הדיונים בקומה השנייה ברחוב שרת 1 כפר יונה (בניין העיריה הישן).

החלטות ועדת ערר

החלטה בעניין יוסף דיק מיום 17.04.2024 >>

החלטה בעניין יצחקי מחסנים וקניון כפר יונה מיום 26.12.2023 >>

החלטה בעניין אליה ויולנדה כראדי מיום 29.9.2023 >>

החלטה על מחיקת ערר מגה קמעונאות בע"מ מיום 01.06.2023 >>

הגשת ערעור על החלטת ועדת ערר

על החלטת ועדת הערר ניתן לערער בפני בית המשפט המחוזי, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, תוך 45 יום מיום מסירת החלטת ועדת הערר לצדדים.

יצירת קשר עם ועדת הערר:

 • מזכירת ועדת הערר:  הגב' דליה שלום.
 • טלפון: 09-8971167
 • דוא"ל: [email protected]
 • שעות מענה:  ימים ב', ג', ה', בין השעות 16:00-19:00 וביום ו' בין השעות 9:00 – 12:00. יש לתאם הגעה באמצעות דוא"ל או במספר הטלפון הנ"ל.
 • כתובת:  משרדי העיריה מול פארק ברזאני (רחוב רמב"ם 7 כפר יונה).