המידע המופיע באתר עיריית כפר יונה ( להלן:" המידע") נועד לסייע ולשמש ככלי עזר למשתמש ואינו בא כתחליף.
המידע המתפרסם באתר זה מיועד לשמש כלי עזר בידי המשתמשים, ואינו מחייב או בא כתחליף לעיון בחומר המקורי או במקום המידע הרשמי הנמסר על-ידי עובדי העירייה.
אין בו כדי להטיל על עיריית כפר יונה ו/או על כל תאגיד מוניציפלי הקשור לעירייה ו/או על כל גוף אחר הקשור לעיריית כפר יונה חובה כלשהי כלפי המעיין ו/או כלפי המשתמש במידע ו/או מי מטעמו.
עיריית כפר יונה ו/או תאגיד הקשור לארגון כלשהו ו/או גוף אחר הקשור לעיריית כפר יונה אינם אחראים לכל טעות או שיבוש, השמטה, תוספת, פגם ו/או כל ליקוי אחר המצוי במידע והנוסח המחייב הוא אך ורק הנוסח המקורי של המידע (הוראת דין, הסכם ,מסמכי המכרז, וכיו"ב) כפי שהתפרסם ברשומות ו/או כפי שמופיע ברישומי העירייה ו/או בתיקים המצויים במשרדי עיריית כפר יונה ו/או אצל הגופים האחרים המפורטים לעיל והמחזיקים במידע הנ"ל.