מכרזי כח אדם

שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז

 • טופס שאלון למועמד >>
 • קורות חיים
 • תעודות המעידות על השכלה
 • אישורים המעידים על ניסיון מקצועי וניהולי (אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הכוללים תאריכי העסקה מלאים, היקף משרה, פירוט עיסוק בתפקיד וניסיון ניהולי ככל שנדרש)
 • צילום תעודת זהות
 • צילום רישיון נהיגה בתוקף ככל שנדרש
 • הצעות של מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.
 • מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו במייל או במעטפה סגורה ויפקידה בתיבת המכרזים במשרדי משאבי אנוש,  שרת 4, קומה ב'.
 • בקשות למכרז יש להגיש עד יום שיקבע טפסים להגשת הבקשות, אפשר להשיג במשרדי הרשות המקומית בכתובת: שרת 4 כפר יונה.
 • יוסף מצובע
 • יצחק דרורי
 • סנדה בראל
 • איריס פייט
 • אסתי פרי

קול קורא להשתתפות נציגי ציבור בוועדות בחינה למכרזי כוח אדם

שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז מס' 361/23 מדריך/כת מוגנות פנימי/פומבי 20/09/2023 08/10/2023
מכרז מס' 360/23 עובד/ת קידום נוער פנימי/פומבי 19/09/2023 08/10/2023
מכרז מס' 363/23 פקח/ית מסייע/ת במערך הפיקוח העירוני (שיטור עירוני) פנימי/פומבי 19/09/2023 08/10/2023
מכרז מס' 362/23 פקח/ית עירוני/ת וחוקי עזר פנימי/פומבי 19/09/2023 08/10/2023
לבניית מאגר דרוש/ה סייע/ת לתלמידים/ות בחינוך משולב פנימי/פומבי
לבניית מאגר דרוש/ה סייע/ת לגני ילדים פנימי/פומבי

עבור לארכיון המכרזים